عارف بن الأزرق عارف بن الأزرق - 11 months ago 52
jQuery Question

Hiding only only one element inside div

I want to hide the form inside the filter section without hiding title.., I tried to add form tag

$(this).parents('.filter-section form').toggle("slideUp");

but it's not working

Here is a fiddle

$('.filter-section .filter-toggle').click(function() {
$(this).parents('.filter-section').toggle("slideUp");
});

Answer Source

You can do it by using $(this).next('form').toggle("slideUp"); :

The updated JSFIDDLE.

$('.filter-section .filter-toggle').click(function() {
 $(this).next('form').toggle("slideUp");
});
/*filter*/

.filter {
 border-radius: 5px;
 border: solid 1px #008db0;
 padding: 20px;
 background: #fff;
}
.filter-section {
 border-bottom: solid #000 1px;
 padding: 10px 0 10px 0;
}
.filter-title {
 font-size: 20px;
 font-weight: 900;
}
.filter input[type=checkbox] {
 margin-right: 8px;
}
.filter-section:last-child {
 border-bottom: 0;
}
.filter-section:first-child {
 padding: 0 0 10px 0;
 margin-top: -10px;
}
.filter .rating span {
 position: absolute;
 top: 0px;
 right: 70px;
}
.filter .rating span:before {
 color: gold;
 font-size: 23px;
}
.filter .badge {
 background: #008db0;
 padding: 2px 2px;
 font-weight: normal;
 font-size: 12px;
 border: solid 2px #fff;
 border-radius: 15px;
 box-shadow: 2px 0px 1px rgba(0, 0, 0, 0.39);
 margin: 0;
}
.filter-section form .badge {
 background: #f87e47;
 padding: 3px 1px;
 margin-right: 6px;
}
.filter .more {
 color: #000;
 font-weight: normal;
 font-size: 15px;
 float: right;
 margin: 12px 0 0;
}
#amount-min {
 border: 0;
 color: #f6931f;
 font-weight: bold;
}
#amount-max {
 border: 0;
 color: #f6931f;
 font-weight: bold;
 text-align: right
}
.ranger input {
 width: 78px;
}
.ranger {
 display: flex;
}
.ui-slider-handle {
 border-radius: 10px;
 left: 60%;
}
.ui-slider-range {
 background: #ff7400;
}
.filter-toggle {
 cursor: pointer;
}
.filter-toggle:after {
 float: right;
 content: "\f107";
 font-family: 'FontAwesome';
}
<link rel='stylesheet' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.css' />
<script src='https://use.fontawesome.com/0e9115ffee.js'></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.js'></script>


<div class="row">
 <div class="col-md-2 filter">
  <div class="filter-section">
   <p class="filter-title">Etoiles</p>
   <p class="rating rating-5star"><span></span>
   </p>
  </div>

  <div class="filter-section">
   <p class="filter-title filter-toggle">Budget</p>
   <form action="" class="form">
    <p class="ranger">
     <input type="text" id="amount-min" />
     <input type="text" id="amount-max" />
    </p>

    <div id="slider-range"></div>
   </form>
  </div>

  <div class="filter-section">
   <p class="filter-title filter-toggle">Arrangement</p>
   <form id="arrangementfilter" action="">
    <input type="checkbox" name="arrangement" value="demi-pension" /><span class="badge">157</span>Logement Petit Dejeuner</br>
    <input type="checkbox" name="arrangement" value="demi-pension" /><span class="badge">157</span>Demi Pension</br>
    <input type="checkbox" name="arrangement" value="pension-complete" /><span class="badge">157</span>Pension Complete</br>
    <input type="checkbox" name="arrangement" value="pension-complete" /><span class="badge">157</span>Al inclusive Soft</br>
    <input type="checkbox" name="arrangement" value="pension-complete" /><span class="badge">157</span>Al inclusive</br>
   </form>
  </div>
  <div class="filter-section">
   <p class="filter-title filter-toggle">Ville</p>
   <form id="cityfilter" action="">
    <input type="checkbox" name="city" value="hammamet" /><span class="badge">157</span>Hammamet</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Sousse</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Monastir</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Mahdia</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Tabarka</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Gammarth</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Tunis</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Djerba</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Touzeur</br>
    <input type="checkbox" name="city" value="sousse" /><span class="badge">157</span>Douz</br>

   </form>
   <a href="#" class="more">Plus des villes <span class="badge">13</span></a>
  </div>

 </div>