green39675 green39675 - 10 months ago
743 0

Napisati program koji æe korisniku omoguæiti evidenciju podataka o kolegiju.
Formira se lista kao polje(elementi polja su tipa strukture) za kolegij sa sljedeæim
podacima: brStudenata, razinaStudija, semestar i naziv (znakovni niz tipa char).
Razina studija je znak P ili D (preddiplomski ili diplomski), a semestar smije poprimiti
vrijednosti [1-6] za preddiplomski ili [1-4] za diplomski.
Program treba sadržavati sljedeæe funkcije koje treba redom pozvati u main funkciji:
Funkcija za unos broja kolegija (pitanje korisniku i unos)
Funkcija za unos podataka o kolegijima (kod unosa razine studija i semestra, implementirati
prethodno navedena ogranièenja – koristiti petlje)
Funkcija koja æe ispisivati sve podatke o svim kolegijima
Funkcija koja vraæa broj studenata na diplomskom studiju

C++

Zavrsni ispit 2

#include <iostream>

using namespace std;

/*STRUKTURA MORA BIT DEFINIRANA PRIJE FUNKCIJA KOJE JU KORISTE
 INACE FUNKCIJE NE ZNAJU DA STRUKTURA POSTOJI ODNOSNO RECI CE DA NISU DEKLARIRANE*/
struct kolegij
{
  int brStudenata;
  int semestar;
  char razinaStudija;
  char naziv[50];

};

void broj(int &br); 
void podaci(int brK, kolegij polje[50]);
void ispis(int brK, kolegij polje[50]);
void diplomski(int brK, kolegij polje[50]);

int main()
{
  int brojKolegija;
  kolegij polje[50];
  broj(brojKolegija);
  podaci(brojKolegija,polje);
  ispis(brojKolegija,polje);
  diplomski(brojKolegija,polje);

  return 0;

}


void broj(int &br)
{
  cout<<"Koliko ce se kolegija unesti?"<<endl;
  cin>>br;
}

void podaci(int brK, kolegij polje[50])
{
  bool provjeraRazine=false;
  cout<<"Unos podataka o kolegijima:"<<endl;
  for(int i=0; i<brK; i++)
  {
    cout<<i+1<<". Kolegij:"<<endl;
    cout<<"Broj studenata:"<<endl;
    cin>>polje[i].brStudenata;

    do
    {
      cout<<"Razina studija:"<<endl;
      cin>>polje[i].razinaStudija;
      if(polje[i].razinaStudija=='P' || polje[i].razinaStudija=='D')//Ovaj uvjet u whileu stvara bestkonacnu petlju, pa je ovo workaround.
      provjeraRazine=true;
      else
      provjeraRazine=false;

    }while(provjeraRazine==false);

    cout<<"Unos semestra:"<<endl;
    if(polje[i].razinaStudija=='P')
    {
      do
      {
        cin>>polje[i].semestar;
      }while(polje[i].semestar<1 || polje[i].semestar>6);
    }
    else if(polje[i].razinaStudija=='D')
    {
      do
      {
        cin>>polje[i].semestar;
      }while(polje[i].semestar<1 || polje[i].semestar>4);
    }
    cout<<"Unesite naziv kolegija:";
    cin.ignore();
    cin.getline(polje[i].naziv,50);
  }
}

void ispis(int brK, kolegij polje[50])
{
  cout<<"Ispis podataka o svim kolegijima"<<endl;
  for(int i=0;i<brK;i++)
  {
    cout<<polje[i].naziv<<endl;
    if(polje[i].razinaStudija=='P')
      cout<<polje[i].razinaStudija<<" - Preddiplomski"<<endl;
    else if(polje[i].razinaStudija=='D')
      cout<<polje[i].razinaStudija<<" - Diplomski"<<endl;
    cout<<"Semestar: "<<polje[i].semestar<<"."<<endl;
    cout<<"Broj studenata: "<<polje[i].brStudenata<<endl;
  }
}

void diplomski(int brK, kolegij polje[50])
{
  int brojD=0;
  for(int i=0;i<brK;i++)
  {
    if(polje[i].razinaStudija=='D')
      brojD=brojD+polje[i].brStudenata;
  }
  cout<<"Broj stdenata na diplomskom: "<<brojD<<endl;
}