Tomb Tomb - 1 year ago 150
Perl Question

get fasta file sequence from a hashI'm trying to put a FASTA file into a hash so that I can manipulate it later, with the ID as the key and the sequence as the value. But my output is only printing the last ID and joining all the sequences together.

input:>cel-mir-35 MI0000006 Caenorhabditis elegans miR-35 stem-loop
UCUCGGAUCAGAUCGAGCCAUUGCUGGUUUCUUCCACAGUGGUACUUUCCAUUAGAACUA
UCACCGGGUGGAAACUAGCAGUGGCUCGAUCUUUUCC

>cel-mir-36 MI0000007 Caenorhabditis elegans miR-36 stem-loop
CACCGCUGUCGGGGAACCGCGCCAAUUUUCGCUUCAGUGCUAGACCAUCCAAAGUGUCUA
UCACCGGGUGAAAAUUCGCAUGGGUCCCCGACGCGGA

>cel-mir-37 MI0000008 Caenorhabditis elegans miR-37 stem-loop
UUCUAGAAACCCUUGGACCAGUGUGGGUGUCCGUUGCGGUGCUACAUUCUCUAAUCUGUA
UCACCGGGUGAACACUUGCAGUGGUCCUCGUGGUUUCU

>cel-mir-38 MI0000009 Caenorhabditis elegans miR-38 stem-loop
GUGAGCCAGGUCCUGUUCCGGUUUUUUCCGUGGUGAUAACGCAUCCAAAAGUCUCUAUCA
CCGGGAGAAAAACUGGAGUAGGACCUGUGACUCAU


my output is thiscel-mir-38 MI0000009 Caenorhabditis elegans miR-38 stem-loop UCUCGGAUCAGAUCGAGCCAUUGCUGGUUUCUUCCACAGUGGUACUUUCCAUUAGAACUAUCACCGGGUGGAAACUAGGGCUCGAUCUUUUCCCACCGCUGUCGGGGAACCGCGCCAAUUUUCGCUUCAGUGCUAGACCAUCCAAAGUGUCUAUCACCGGGUGAAAAUUCGCAUGGGUCCCCGACGCGGAUUCUAGAAACCCUUGGACCAGUGUGGGUGUCCGUUGCGGUGCUACAUUCUCUAAUCUGUAUCACCGGGUGAACACUUGCAGUGGUCCUCGUGGUUUCUGUGAGCCAGGUCCUGUUCCGGUUUUUUCCGUGGUGAUAACGCAUCCAAAAGUCUCUAUCACCGGGAGAAAAACUGGAGUAGGACCUGUGACUCAU
cel-mir-38 MI0000009 Caenorhabditis elegans miR-38 stem-loop UCUCGGAUCAGAUCGAGCCAUUGCUGGUUUCUUCCACAGUGGUACUUUCCAUUAGAACUAUCACCGGGUGGAAACUAGGGCUCGAUCUUUUCCCACCGCUGUCGGGGAACCGCGCCAAUUUUCGCUUCAGUGCUAGACCAUCCAAAGUGUCUAUCACCGGGUGAAAAUUCGCAUGGGUCCCCGACGCGGAUUCUAGAAACCCUUGGACCAGUGUGGGUGUCCGUUGCGGUGCUACAUUCUCUAAUCUGUAUCACCGGGUGAACACUUGCAGUGGUCCUCGUGGUUUCUGUGAGCCAGGUCCUGUUCCGGUUUUUUCCGUGGUGAUAACGCAUCCAAAAGUCUCUAUCACCGGGAGAAAAACUGGAGUAGGACCUGUGACUCAU
cel-mir-38 MI0000009 Caenorhabditis elegans miR-38 stem-loop UCUCGGAUCAGAUCGAGCCAUUGCUGGUUUCUUCCACAGUGGUACUUUCCAUUAGAACUAUCACCGGGUGGAAACUAGGGCUCGAUCUUUUCCCACCGCUGUCGGGGAACCGCGCCAAUUUUCGCUUCAGUGCUAGACCAUCCAAAGUGUCUAUCACCGGGUGAAAAUUCGCAUGGGUCCCCGACGCGGAUUCUAGAAACCCUUGGACCAGUGUGGGUGUCCGUUGCGGUGCUACAUUCUCUAAUCUGUAUCACCGGGUGAACACUUGCAGUGGUCCUCGUGGUUUCUGUGAGCCAGGUCCUGUUCCGGUUUUUUCCGUGGUGAUAACGCAUCCAAAAGUCUCUAUCACCGGGAGAAAAACUGGAGUAGGACCUGUGACUCAU
cel-mir-38 MI0000009 Caenorhabditis elegans miR-38 stem-loop UCUCGGAUCAGAUCGAGCCAUUGCUGGUUUCUUCCACAGUGGUACUUUCCAUUAGAACUAUCACCGGGUGGAAACUAGGGCUCGAUCUUUUCCCACCGCUGUCGGGGAACCGCGCCAAUUUUCGCUUCAGUGCUAGACCAUCCAAAGUGUCUAUCACCGGGUGAAAAUUCGCAUGGGUCCCCGACGCGGAUUCUAGAAACCCUUGGACCAGUGUGGGUGUCCGUUGCGGUGCUACAUUCUCUAAUCUGUAUCACCGGGUGAACACUUGCAGUGGUCCUCGUGGUUUCUGUGAGCCAGGUCCUGUUCCGGUUUUUUCCGUGGUGAUAACGCAUCCAAAAGUCUCUAUCACCGGGAGAAAAACUGGAGUAGGACCUGUGACUCAU


I'd like to get each ID and the corresponding sequence as an output

code:use strict;
use warnings;

my %fastahash = ();
my $id = '';
my $seq = '';

open FILE, "file.fasta", or die $!;

while ( <FILE> ) {

chomp;

if ( $_ =~ /^>(.+)/ ) {
$id = $1;
}
elsif ( $_ =~ m/^[A-Z]+$/ ) {
$seq .= $_;

}
else {
$fastahash{$id} .= $_;
}
}

foreach my $sequence ( keys %fastahash ) {
print "$id $seq\n";
}

close FILE;


Which part should I change?

Also, how can I get the sequence as key and id as value?

Answer Source

You aren't correctly accumulating the hash, and you aren't printing it either.

  while (<FILE>) {
    chomp;

    if($_ =~ /^>(.+)/){
      $id = $1;

    } elsif (/^[A-Z]+$/) {
      $seq .= $_;

    } else {
      $fastahash{$id} = $seq;  # Populate the hash.
    }
  }

  for my $id (keys %fastahash) {
   print "$id $fastahash{$id}\n"; # Print it.

  }
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download